Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2022 / Cilt: 6 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board

Sayfa / Pages: 90 kere |     53 kere
#
|

İçindekiler

Content

Sayfa / Pages: 80 kere |     45 kere
#1
|

Bipolar Bozukluk Tanısı Olan Çalışanlar Açısından Çalışma Yaşamında Psikososyal Tehlike ve Riskler

Psychosocial Hazards and Risks in Working Life for Employees Diagnosed with Bipolar Disorder

Burcu KÜMBÜL GÜLER, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, burcu.guler@ikcu.edu.tr

Emine Sevinç SEVİ TOK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, eminesevinc.tok@ikcu.edu.tr

Sayfa / Pages: 91-115 89 kere |     45 kere
#2
|

İş Talepleri-Kaynakları Teorisi ve Psikososyal Riskler: Kömür Maden İşletmeleri Değerlendirmesi

Job Demands-Resources Theory and Psychosocial Risks: The Assessment of Coal Mining Organizations

İdil IŞIK, İstanbul Bilgi Üniversitesi, idil.isik@bilgi.edu.tr

Şafak ÖZ AKTEPE, İstanbul Bilgi Üniversitesi, safak.aktepe@bilgi.edu.tr

Yasin KUZDAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi, yasin.kuzdag@bilgi.edu.tr

Kağan GÜNEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi, kagan.guney@bilgi.edu.tr

Sayfa / Pages: 116-144 84 kere |     80 kere
#3
|

İşverenlerin Emekli Çalışan İstihdam Etme Kararlarına İlişkin Nitel Bir Çözümleme

A Qualitative Analysis of Employers' Decisions on Retired Workers Employment

Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ndurusoy@pau.edu.tr

Ahmet ADALI, Pamukkale Üniversitesi, Serinhisar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Programı, aadali@pau.edu.tr

Sayfa / Pages: 145-164 87 kere |     70 kere
#4
|

Kamu Çalışanlarında Nicel ve Nitel Yaklaşımla Sendikal Bağlılığı Oluşturan Unsurlar

Factors Forming Union Commitment in Public Employees with Quantitative and Qualitative Approach

Davuthan GÜNAYDIN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, dgunaydin@nku.edu.tr

Çiğdem VATANSEVER, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, cvatansever@nku.edu.tr

İbrahim GÜNDOĞDU, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, igundogdu@sgk.gov.tr

Sayfa / Pages: 165-184 74 kere |     44 kere
#5
|

COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışan Akademisyenlerde Mesleki İzolasyon

Professional Isolation among Academics Working Remotely During the Covid-19 Pandemic

Yusuf Abdurrahman AŞAN, yusufaasan@gmail.com

Nükhet Müge KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, muge.ersoy@politics.ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 185-205 87 kere |     84 kere
#6
|

OECD Üyesi Ülkelerinde İstihdam Politikalarının VZA Oyun Çapraz Etkinlik Modeli ile Ölçülmesi

Measurement of Employment Policies of OECD Member Countries with the DEA Game Cross Efficiency Model

Özlem DÖNÜŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ozlem.donus@hbv.edu.tr

Murat ATAN,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, murat.atan@hbv.edu.tr

Sibel ATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, sibel.atan@hbv.edu.tr

Sayfa / Pages: 206-226 78 kere |     38 kere
#7
|

Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansına Etkisinde Güç Kaynaklarının Aracılık Rolü

The Mediating Role of Power Sources in the Effect of Leader – Member Exchange on Employee Performance

Seyran BALKAŞ DEMİR, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, seyranbalkasdemir@yiu.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 227-247 77 kere |     48 kere
#8
|

A Proposal of Employee Life Cycle within the Context of Individual and Organization

Birey ve Örgüt Bağlamında Bir Çalışan Yaşam Döngüsü Önerisi

Gökhan GÜRLER, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ggurler@sakarya.edu.tr

Fatma Büşra POLAT, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, busrapolat@subu.edu.tr

Yasemin ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, yasemino@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 248-267 87 kere |     61 kere
#9
|

Liyakatçiliğin Tartışılmaz Meşruiyetine Karşı Fırsat Eşitliği Siyasasının Sorunları ve Akademide Toplumsal Cinsiyet

Against the Undisputed Legitimacy of Meritocracy Drawbacks of the Equality of Opportunity and Gender in Academia

M. Onur ARUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, moarun@anadolu.edu.tr

Sayfa / Pages: 268-288 117 kere |     49 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı